İfraz ve Tevhidin Arasındaki Fark Nedir ?

65
0

Sözlükteki anlamıyla ifraz, ‘ayırmak’ anlamına karşılık gelmektedir. Emlak terimi olarak ifraz ise tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıt altına alınmış bir gayrimenkulün, söz konusu mülkün önceden düzenlenmiş haritalara göre tek bir parçadan birçok parçaya bölünerek tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemine verilen addır.

İfraz başka bir kaynağa göre; imar planı tam olan bölgelerde, önceden yetkili mercilerce planlanan şartlara uymak koşuluyla bir arsanın birden fazla bölüme dönüştürülmesi işlemidir. İfrazın tam tersi işlemi olarak karşımıza tevhid işlemi çıkıyor.

TEVHİD NEDİR ?

Tevhidifraz işleminin aksine birbirine bitişik olan birden fazla arsanın birleştirilmesi işlemine denir. Mülk sahibi eğer birbiriyle sınırı olan arsaların tümüne veya sınırı kesinleşmiş birkaç arsaya tapu güvencesi altında sahipse bu arsaları birleştirirek tek bir arsa altında tapulandırabilir. Bu arsaları yeniden parçalamak istediğinde ise ifraz işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İFRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İmar planlarına uygun olacak şekilde arsaların haritaları hazırlanır ve kamuya terk edilen alanlar bu haritalar üzerinden belirlenir. Eğer ifrazı yapılan arsa, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalıyorsa belediye encümeni, belediye ve mücavir alan dışında kalıyorsa il idare kurulunun onayına sunulur.

Bu işlemler bir aylık süre içerisinde yukarıda belirtilen idarelerinin karar merceklerinde askıya alınır. Bu planlar ilan vasıtalarıyla duyurulur. Bir aylık sürenin sonunda imar planları netlik kazanır. Söz konusu imar planları 15 gün içinde tescil işlemi için ilgili tapu sicil müdürlüğüne yönlendirilir. Tapu sicil müdürlüğü, yönlendirilen imar planlarının tescil veya terkin işlemlerinin bir ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Tapu sicil müdürlüğü maliklerin muvafakatini gözetmeksiziz, tapu sicillerini onaylı imar planına göre resmen tanzim ve tesis eder.

İFRAZ İŞLEMİ NEREDE YAPILIR.?

İfraz işlemlerini ilgili belediyeler bünyesinde yapabileceği gibi, belediyeler tarafından belirlenen ve bu işle meşgul olan aracı bir kuruluşa da ifraz işlemini yaptırma hakkı vardır.

TEVHİD NEDİR NASIL YAPILIR?

Yukarıda tanımlanan ifraz işlemi yani büyük bir arsanın parçalara ayrılıp tapu üzerinde tescillenmesinin tam zıttı işlem yapılmak istendiğinde tevhid işlemine başvurulur. Tevhid, sözlük anlamıyla ifrazın karşıtı olup birleştirmek anlamına gelmektedir. Tevhid işlemi, iki veya daha fazla arsanın tek parselde birleştirilmesi olarak tanımlanabilir. Tevhid işlemi de ifraz işlemi gibi kurllar ve koşullar dahilinde aynı mercilerde aynı prosedürle gerçekleştirilebilir.

96 kez okundu