İpotek Nedir Nasıl Yapılır ?

70
0

İpotek, hali hazırda mevcut ya da ilerleyen zamanlarda oluşturulacak kredilere teminat edecek olan gayrimenkul üzerindeki hakların birey veya kurumların üzerinde bulunmasıdır. Başka bir deyişle ipotek, kredi borcunun ödemesini garanti altına almak için belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesidir. Kredi borcu olan biri borcunu ödemediği durumlarda alacaklı olan taraf ipotek konulan gayrimenkulü satarak, alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. Resmi senet olarak gösterilen ipotek akdi, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce resmen düzenlenerek gerçekleşir. Bunlara ek olarak, tesis edilen ipotek, tapu kaydına işlenir. Yani ipotektescil edilir. Bu koşullara uyulmadığı durumlarda ipotek işlemi otomatik olarak geçersiz olur.

İpotek koyma hakkı mülke doğrudan bağlı olan ayni bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple, ipotekoluşturulmasına müteakip gayrimenkulün mülk sahibi değişse dahi ipotek hakkı mevcut koşullarla devam eder. İpotek, kredi borcuna sahip olan tarafın verebileceği gibi, kredi borcuyla herhangi bir alakası bulunmayan gayrimenkul sahibi üçüncü bir şahıs tarafından da verilme durumu mevcuttur.

Kredi borçlusuna ya da ipotek veren üçüncü bir kişiye konkordato mehli yani borçluya tanığı iki aylık süre verilmesi ipotek alacaklısının takip hakkını etkileyecek bir durum değildir. Aynı şartlarda, kredi borcu olan ya da ipotek veren üçüncü bir malik iflas etse bile ipotek alacaklısının takip hakkını etkilemez.

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre; ipotek oluşturma işleminde derece uygulamaları bulunmaktadır. Yani, herhangi bir gayrimenkul üzerinde farklı derecelerde ipotek oluşturulabilir. Söz konusu derece sistemi, bitişik halde duran taşlara benzetebiliriz. Her derece sabit olmakla birlikte diğer derecelerden bağımsızdır. Bir derecenin yok olması durumunda diğer dereceler bu durumdan etkilenmez. Fakat, serbest dereceden istifade etme hakkı olan ipotekler boşalan derecelere ilerlemek gibi bir hakkı bulunmaktadır.

İkinci olarak ipotek nasıl yapılır sorusunun yanıtını verelim…

İpotek Nasıl Yapılır ?

İpotek nasıl yapılır sorusunun ilk cevabı ipotek işlemi yapma adına yazılı bir talebin olmasıdır. İpotek talebi dilekçesi; ipotek bedeli, ipotek süresi, ipotek derecesi, ipotek oluşturacak kişinin kimlik bilgileri ve eğer ipotek koyacak kişi tüzel kişi ise ünvanı gibi bilgiler içermektedir.

İpotek nasıl yapılır sorusunun ikinci yanıtı ise ipotek işlemi için gerekli belgelerin neler olduğunun beyanıdır.

İpotek işlemi için gerekli olan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz :

– İpotek edilecek taşınmaz mala ait tapu senedi
– Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları
– Alacaklının ve borçlunun bir adet vesikalık fotoğrafları.
– Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.
– Eğer taraflardan biri tüzel kişi ise; ipotek oluşturmak etmek için ticaret sicil memurluğundan alınmış yetki belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi, kaşe ve yetkili kişilerin kimlik belgeleri

İpotek nasıl yapılır sorusunun üçüncü boyutu ise ipotek işleminin mali boyutudur. İpotek işlemi için ipotekbedeli üzerinden 1000’de 3,96 tapu harcı ile birlikte 1000’de 8,25 oranında damga vergisi ipotek borçlusundan alınır. Ücret, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre tahsil edilir. Bankalar tarafından kullandırılan kredilerin temini ve teminatında harç ve damga vergisi dahil edilmemektedir.

118 kez okundu